Frazalni glagoli na primerima

Phrasal Verbs

Google

go in, get in

She opened the door of the car and got in. (into the car). I waited outside the house. I didn't go in.

Ona je otvorila vrata auta i ušla (u auto). Čekao sam izvan kuće. Nisam ulazio.

get out

The car sttoped and she got out. (out of the car).

Auto se zaustavio i ona je izašla.

get on

The bus arrived and I got on. Get on this bus!

Autobus je došao i ja sam ušao. Popni se na ovaj autobus!

get off

1. Does he know where to get off the train?

Da li zna gde treba da siđe sa voza?

2. The thief got off with only a month in jail.

Lopov se provukao (prošao) sa samo mesec dana zatvora.

look out

I went to the window and looked out.

Prišao sam prozoru i gledao napolje.

get up

I usually get up early. (get out of bed)

Obučno ustajem rano

get away (otići, pobeći, napustiti)

The thief got away from the prison.

Lopov je pobegao iz zatvora.

get on with (slagati se sa nekim, dobri odnosi)

Are you getting on with your mother-in-low?

Da li se slažeš sa svekrvom ?

get over (oporaviti se, prevazići)

I just got over the flu and now my sister has it. Taman sam savladao prehladu, a sada je moja sestra ima

The company will have to close if it can't get over the new regulations. Kompanija će morati da se zatvori u koliko ne ispuni nove propise.

get along (poći za rukom, slagati se, uspeti)

How are you getting alone with your oiano lessons? Kako ti idu časovi klavira?

He and his sister get along very vell.On i njegova sestra dobro se slažu.

switch on / switch off ( upaliti, ugasiti )

I switched on the television, and switched off the light.

Upalio sam televizor i ugasio svetlo.

turn over

Turn over and look at the next page.

Okrenite i pogledajte sledeću stranu.

turn on/ turn off (lights, machines, taps)

Upaliti, ugasiti. It was dark so I turned on the light.

Bio je mrak pa sam upalio svetlo.

turn over

Turn over and look at the next page.

Okrenite i pogledajte sledeću stranu.

put on

It was cold so I put on my coat(or I put my coat on). Here's your coat. Put it on.

Bilo je hladno pa sam obukao kaput. Evo vaseg kaputa, obucite ga.

take off

I am going to take off my shoes.(or to take my shoes off)

Skinuću cipele.

pick up / put down (pokupiti, podići /spustiti odložiti)

Those are my keys on the floor. Can you pick them up for me? I stopped reading and put my book down.

Ovo su moji ključevi na podu. Možeš li da uh podigneš? / Prestao sam da čitam i odložio sam knjigu.

bring back/ take back/ give back/ put back (vratiti)

You can take my umbrella, but please bring it back.

Možeš uzeti moj kišobran, ali te molim da ga vratiš.

I took my sweater back to the shop, it was too small for me. Vratio sam džemper u radnju jer je bio suviše mali.

I'v got Diane's keys. I must give them back to her. Našao sam Dajanine ključeve, moram ih joj dati nazad.

I read the letter and then put it back in the envelope. Pročitao sam pismo i zatim ga vratio u kovertu.

go after someone (pratiti nekog, follow)

My brother tried to go after the thief in his car. Moj brat je pokušao da prati lopova svojim kolima.

go out (izlazak u provod, 2. izaći iz mode)

We are going out for a dinner tonight.Izlazimo na večeru večeras.

Short desses have gone out of fashion. Kratke haljine su izašle iz mode.

go off, went off (1. eksplodirati, opaliti 2. pokvariti se)

The bomb went off, the gun went off. Bomba je eksplodirala, puška je opalila.

Milk goes off quickly, so put it in the fridge. Mleko se brzo kvari, stavi ga u frižider.

give in (predati, uručiti, 2.popustiti)

When you finish your dictations, give them in. Kad završite diktate, predajte ih.

She always gives in to his requests. Ona uvek popušta pred njegovim zahtevima.

give up (ustupiti, žrtvovati, predati)

A girl gave me up a sit in the bus. Jedna devojka mi je ustupila mesto u autobusu.

You should give up drinking. Trebalo bi da ostaviš piće.

The doctors have given him up. Doktori su digli ruke od njega.

put down (zapisati, zabeležiti)

Put down your name and your address! Zapiši svoje ime i adresu ovde!

put off (odložiti)

Put off a visit or performance. Odložiti posetu ili predstavu.

Never put off until tomorrow what you can do today. Ne ostavljaj za sutra ono što možeš da uradiš danas.

put aside (ostaviti na stranu)

Every month I put aside some money. Svakog meseca ostavljam nešto novca na stranu.

put on weight (ugojiti se, nabaciti kilograme)

put an end to (okončati, prestati)

You must put an end to your quarrel, children! Morate da prestanete sa tom svađom deco!

put up (primiti nekog na stan, smestiti se)

When I am in London, my sister usually puts me up

The hotel was very expensive, but had to put up for the night. Hotel je bio vrlo skup ali smo morali tamo da odsednemo jednu noć.

pull down (srušiti, 2. oslabiti zdravstveno)

The old house has been pulled down. Stara kuća je srušena.

A few days ago I had an attack of fever and it pulled me down. Pre nekoliko dana imao sam napad groznice i to me je upropastilo.

pull in (priterati kola u kraj)

She pulled in for a minute to let the old lady go out. Priterala je kola da starica izađe.

pull out (izvaditi, izvući)

I have a bad toothache. The doctor will pull the tooth out. Imam tešku zubobolju, doktor će mi izvaditi zub.

pull up (zaustaviti)

He pulled up his car outside the thetre. Zaustavio je kola pred pozorištem.

pull round, pull through (oporaviti se posle teške bolesti)

Svaki frazalni glagol treba posmatrati kao poseban glagol sa specifičnim značenjem. Iako se sastoji od dve reči (glagol + predlog ili prilog) svaka kombinacija ima svoje specifično značenje, koja se treba učiti potpuno nezavosno, najbolje kroz primere.